Skive College logo Værktøjslære
formværktøj og snit & stans
VM-kompendium

Snit & stans

Beregninger
Trækbrudstyrke
Stafberegninger
Staftabel
Værktøjslængde
Strimmellayout
Foranalyse skema
Opgaver H4

Værktøjslære

Overskrift

Åbn siden som PDF

Begreber og forkortelser
Beregning af trykplade
Beregning af snitplade
Beregning af snitkraft
Placering af stifter og skruer
Nedsættelse af snitkraft
Beregning af snitarbejde
Beregning af linietyngdepunkt
Tyngdepunkt areal
Tyngdepunkt bue
Buelængde
Beregning af boltforbindelser (Træk belastede bolte)
Beregning af stifter brugt som stempelhoveder.
Beregning af søjlestrækning på sprøjtestøbemaskinen / ekscenterpressen.

 

Begreber og forkortelser

Rmt. Materialers trækbrudstyrke i N/mm2 Rmt × 0,8 = Ksk.
Ksk. Materialers snitmodstand i N/mm2.
Fs. Beregnet snitkraft i N.
Fa. Beregnet snitarbejde i Nm.
Fr. Beregnet afriverkraft i N Fs. × 0,1 = Fr.
s Emnematerialetykkelse i mm.
u Snitspalte målt radialt.
U Emnets omkreds i mm.
ri Emnetssindvendige bukningsradius.
Bw Værktøjets bukningsvinkel.

 

Til top

 

Beregning af trykplade

Trykplade anvendes når fladetrykket på loknål/stemplers hoved > 250 N/mm2

 • Beregn loknålens/ stemplets snitkraft Fs i N

 • Beregn fladeareal på loknål / stempelhoved

 • Beregn tryk i N/mm2 på loknål / stempelhoved

 

Til top

 

Beregning af snitplade

Snitpladens tykkelse kan, hvis den er udsat for bøjning, beregnes tilnærmet efter følgende impiriske formel:

 

q. = Snitpladens tykkelse i mm.
Fs. = snitkraften i N.

 

Snitkraftberegningen der indsættes i formlen, foretages normalt for den kontur der giver den største belastning for snitpladen.

Dette vil meget ofte være hvor emnet udstanses.

Hvis den samlede snitkraft for værktøjet anvendes til beregning af snitpladetykkelsen, vil det normalt betyde at denne overdimentioneres.

 

Til top

 

Beregning af snitkraft Fs.

Formel for beregning af snitkraft: Fs = U × s × Ksk + 20%
Fs = Snitkraft i N.
U = Omkredsen af snitkontur.
s = Emnematerialet i mm.
Ksk = Emnematerialets snitmodstand i N/mm2 (Ksk = Rmt × 0,8)
Rmt = Emnematerialets trækbrudstyrke i N/mm2

 

Eksempel på snitkraftberegning ved plant emne:

 

1. Find emnematerialets trækbrudstyrke Rmt
2. Beregn Ksk
3. Beregn snitkonturens omkreds
4. Indsæt i formel

 

1. Rmt = 400 N/mm2
2. Ksk = 400 × 0,8 = 320 N/mm2
3. 100 × 4 = 400 mm
4. Fs = 400 × 5 × 320 + 20% = 768000 N

 

Til top

 

Placering af stifter og skruer

MINDSTE AFSTAND

Så vidt det er muligt bør Stift- og skruehuller placeres med mindste afstand som angivet ovenfor.
F.eks. benyttes en Ø 6 mm styrestift og en M6 mm umbracoskrue:
Mindste afstand a = 6 + 2 = 8 mm
Mindste afstand b = 3 x 6 + 2 = 20 mm.

 

Til top

 

Nedsættelse af snitkraft Fs.

Overstiger den beregnede snitkraft Fs pressens trykkraft, kan snitkræfterne i værktøjet nedsættes. Dette kan gøres ved at skråslibe stemplerne ved forlok, eller skråslibe snitpladen ved snitfunktioner.

Snitkraften Fs kan også nedsættes ved en længdeforskel på stempler.

Ovennævnte metoder benyttes især ved materialer s > 3 mm.

 

 

Skråslibningen af lok/snit kan beregnes efter to metoder:

1. Beregning af vinkel a: Vinkel a = 7 ... 12º

2. Beregning af højden h: Højden h = 0,5 ... 2 × s (ofte h = s)

Beregning af nedsat snitkraft Fsnedsat: Fsn = Fs × 0,7...0,8 (mindste værdi for stor a eller h)

Højden h1 = 0,2 ... 0,4 × s (mindste værdi for hård plade)

 

Til top

 

Beregning af snitarbejde

Den beregnede snitkraft Fs, er pressens nødvendige trykydelse, men den angiver ikke hvor længe pressen skal kunne yde dette tryk. Under værktøjets nedadgående bevægelse dannes først vankant og blankzonen. I denne fase sker der en skæring i emnematerialet som ophører når bruddannelsen indtræder. Så længe blankzonen dannes skal pressen opretholde sin trykydelse. Dette kaldes snitarbejdet.

Formel til beregning af snitarbejde:

 

Fa. = Snitarbejde i Nm
Fs. = Snitkraft beregnet for plant snit incl. 20% sikkerhed
k. = Konstant
- blødt stål, messing 0,5
- hårdt stål 0,3
- Fjederhårdt stål 0,2
s = emnematerialetykkelse i mm.

 

Beregning af afriverkraft

Fr. = afriverkraft i N
Fs. = Snitkraft beregnet for plant snit incl. 20% sikkerhed
a. = faktor afhængig af emnematerialetykkelsen s
s < 2 mm a = 0,1...0,15
s 2..3,5 mm a = 0,15..0,2
s > 3,5 mm a = 0,2...0,3
De mindste værdier gælder for runde og ovale stempelfaconer, samt emnematerialer hvor Rmt/Re forholdet < 1,2

 

Til top

 

Beregning af linietyngdepunkt

I et stanseværktøj vil loknåle og stempler sjældent sidde symmetrisk. Det betyder, at de kræfter, der skal overføres fra pressen til værktøjet, ikke vil udgå fra midten af tappladen, men vil være nærmere de største stempler i værktøjet især udklipsstemplet. Hvis man derfor ukritisk placerer holdetappen i midten af tappladen vil værktøjet kæntrer når pressen stanser emnet ud og kæntre modsat når afrivningen foregår. Dette vil nedsætte værktøjets levetid betydeligt.

Derfor er det nødvendigt at beregne beliggenheden af de samlede snitkræfters center. Dette gøres matematisk ved at man deler hvert stempels kontur op i lige linier og radier (Man finder snitlinierne). Snitlinierne nummeres. Når det er gjort, finder man midten af de lige linier og radierne (man finder delelinierne). For linierne er midten den ½ længde. For radierne er formlerne angivet nedenfor.

Nu regner man længderne af hver eneste snitlinie ud (lige linier og radier). Noterer dem som i tabellen nedenfor. Find et nulpunkt på tappladen eksempelvis nederste venstre hjørne. For hver snitlinie udregnes X-afstanden og Y-afstanden fra nulpunktet til dennes delelinie.

For hver snitlinie udregnes X-afstand og længde, og Y-afstand og længde.

Udregn summen af alle snitliniernes længder. Udregn summen af alle L*X og L*Y.

Til sidst udregnes (summen af snitlinielængderne / (summen af L*X) og (summen af snitlinielængderne) / (summen af L*Y). Resultaterne er tappens placering i forhold til det valgte nulpunkt.

L nr. Længde Afstand X L × X Afstand Y L × Y
1 120 60 7200 80 9600
2 80 0 0 40 3200
3 120 60 7200 0 0
4 80 120 9600 40 3200
  400   24000   16000

 

Afstand X = 24000 : 400 = 60
Afstand Y = 16000 : 400 = 40

Linietyngdepunkt for en ret linie: Y0 = L/2

 

Til top

 

Tyngdepunkt areal

AREAL

 

Til top

 

Tyngdepunkt bue

Bue

Specielt fås for en halvcirkelbue

 

Til top

 

Buelængde

AREAL

K = Kordelængde

S = Buelængde

Kordelængde : 

Buelængde : 

 

Til top

 

Beregning af boltforbindelser (Trækbelastede bolte)

Bolt kvalitet Flydespænding
fy N/mm2
Regningsmæssig styrketal
fyd N/mm2
8,8 640 454
9,8 720 511
10,9 900 639
12,9 1080 766

Kontrolberegning af valgt boltdimension:

  σ = Trækspændingen i N / mm2 mm (boltens belastning)
  F = Regningsmæssig kraft i N (f.eks. afriverkraft)
  A = Boltens spændingsareal (kerneareal)
  fyd = Boltens regningsmæssige styrketal ( sikkerhedsklasse høj)
  cf = Faktor ved forspænding sættes til 1,2
Spændingsareal A for bolte i mm2
M4 = 8,78 mm2 M5 = 14,2 mm2 M6 = 20,1 mm2 M8 = 36,6 mm2 M10 = 58 mm2

Beregning af forspænding Np

Np = o,75 A fy

Beregning af tilspændingsmoment T Nm

C= Faktor, der kan sættes til 0,19
d = Boltdiameter i mm

 

Til top

 

Beregning af stifter brugt som stempelhoveder

Beregning af minimum hulafstand X

Forskydningsbrudspændingen tau till. = 200 N/mm2
Fr. = afriverkraften i N.

Beregning af min. stiftdiameter d


OBS!! Placering af stiftcenter = X + d/2

 

Til top

 

Beregning af søjlestrækning på sprøjtestøbemaskinen / ekscenterpressen

Formel:

ΔL = Søjlens forlængelse
F = Søjlens belastning i N
L = Søjlens oprindelige længde i mm
A = Søjlens tværsnitsareal i mm2 E = Materialets elasticitetsmodul N/mm2

 

Til top