Skive College logo Værktøjslære
formværktøj og snit & stans
VM-kompendium

Teknisk komp.

Værktøjslære

Sikkerhed ved mekanisk drevne slibemaskiner

Åbn siden som PDF

 

Uddrag fra "Socialministeriets bekendtgørelse nr. 14 af 26. januar 1961"
om Bekendtgørelse om sikkerhedsforskrifter for mekanisk drevne slibemaskiner og slibeskiver. Ønsker du yderligere oplysninger henvises til ovennævnte bekendtgørelse.

 

Gældende bestemmelser.

Mekanisk drevne slibemaskiner og deres tilbehør skal være udført forsvarligt og hensigtsmæssigt, være forsynet med foreskrevne sikkerhedsudstyr og i ét og alt være indrettet i overensstemmelse med "Almene sikkerhedsforskrifter for maskineri, redskaber og værktøjer (Direktoratet for arbejdstilsynet 1953) og nærværende sikkerhedsforskrifter for mekanisk drevne slibemaskiner", Så at arbejdet ved slibemaskinerne kan udføres under betryggende sikkerhed mod ulykkes- og sundhedsfare.

 

Opstiller

Den, der som selvstændig virksomhed forestår opstilling af en slibemaskine, er ansvarlig for, at opstillingen sker forskriftsmæssigt, og at det foreskrevne sikkerhedsudstyr anbringes således, at maskinen afleveres i foreskriftsmæssig stand.

 

Bruger (ejer, arbejdsgiver)

Arbejdsgiveren er ansvarlig for, at der under hensyn til arbejdets art, arbejdsforholdene samt beskæftigedes alder, uddannelse og øvrige forudsætninger for arbejdet foretages alt, hvad der med rimelighed kan kræves for at forebygge, at nogen hos ham beskæftiget pådrager sig sygdom som følge af arbejdet eller rammes at ulykkestilfælde derved. Uanset leverandørs og opstillers særskilte avsvar er arbejdsgiveren således ansvarlig for, at enhver i hans virksomhed benyttet slibemaskine og dens tilbehør til enhver tid er i forskriftmæssig stand og benyttes på forskriftsmæssig måde.

 

Arbejder

Den ved slibemaskine beskæftigede har pligt til at benytte udleveret forskriftsmæssigt sikkerhedsudstyr og til i øvrigt at udvise tilbørlig forsigtighed og orden for sit vedkommende medvirke til at forebygge sundhedsfare og ulykkestilfælde. Således skal enhver sikkerhedsmæssig mangel, som den beskæftigede finder ved slibemaskinen og ikke straks selv afhjælper, omgående meddeles rette vedkommende i virksomheden

 

Afprøvning og afmærkning.

Slibeskiver skal have ensartet struktur og være kontrollerede af fabrikanten før leveringen.

Slibeskiver skal være prøvekørt at fabrikanten med mindst 50% over største tilladte periferihastighed ved tomgang, når denne er over 25 m/sek., og mindst 25% ved mindre hastighed.
Keramiske skiver for tørslibning med mere 33 m/sek. skal være afprøvet med mindst 75% større hastighed. For skæreskiver skal prøvehastigheden ligge mindst 20% over den største tilladte periferihastighed.
Anm.
  1. Slibeskiver under 150 mm diameter samt diamantskiver med stål- eller metalmidte er undtaget fra bestemmelserne om afprøvning, dersom den tilladte periferihastighed er lig med med eller mindre end 33 m/sek. ved keramisk og 48 m/sek. ved organisk bindemiddel. For afprøvning af tekstilforstærkede rondeller med arbejdshastigheder op til 80 m/sek. kan bestemte prøvehastigheder ikke angives.

Ved levering skal, hvor det er praktisk muligt, alle slibeskiver på begge sider være forsynet med en påklistret rund etiket, hvis diameter skal være mindst halv så stor som skivediameteren. På etiketten, som bør være fremstillet således, at den tillige kan tjene som mellemlag mellem spændeflanger tjene som mellemlag mellem spændeflanger og skiven og skal tydeligt angive:
  1. Fabrikantens navn og adresse.
  2. Fabrikantens typebetegnelse for slibeskiven, dens dimentioner og det anvendte bindemiddels type.
  3. Højest tilladte periferihastighed i meter pr. sekund samt tilsvarende omdrejningstal for ny slibeskive.

Dersom etiket ikke lader sig anbringe, skal der til hver slibeskive eller gruppe af sådanne slibeskiver være fastgjort en mærkeseddel af karton eller andet lige så holdbart materiale indeholdende samtlige oplysninger. Hver skive i en sådan gruppe med fælles mærkekort skal desuden have påstemplet eller på anden måde være afmærket med største tilladte omdrejningstal.

Slibeskiver, der ikke af fabrikanten tydeligt er afmærket som ovenfor angivet, må ikke benyttes

Slibeskivens hul skal have en plustolerance, således at skiverne kan lade sig skyde let ind på akslen.
Hullets tolerance: +0,1 til + 0,3 mm.

 

Største tilladte periferihastigheder

Bindemiddel ved stor brudstyrke.

  • Keramisk 33 m/sek.
  • Organisk 48 m/sek.
  • Metal 70 m/sek.

 

Befæstigelse og brug af slibeskiver.

Før en slibeskive monteres i maskinen, skal det kontrolleres, at akslens omdrejningstal ikke overstiger slibeskivens højest tilladte omdrejningstal.

Mellemlag

Mellem slibeskiven og spændeflangerne skal være anbragt et mellemlag af et passende materiale. Det skal tjene til at fordele trykket jævnt over hele anlægsfladen og bør være større i diameter end flangerne. Etiketten kan anvendes som mellemlag, når den er fremstillet med dette for øje.
Anvendes trækpapir eller pap, må tykkelsen være 1/2 til 3/4 mm.

Anbringelse på akslen.

Slibeskiven skal gå let ind på akslen og må aldrig presses på plads. Metalforinger må ikke springe frem for skivens sider. Møtrikken på akslen må ikke trækkes for hårdt til, da et stærkt pres kan frembringe farlige spændinger i skiven.

 

Afprøvning

Før en nyanbragt slibeskive tages i brug, skal den først prøvekøres med fuld hastighed under iagttagelse af fornøden forsigtighed. Herunder skal det påses, at alle tilstedeværende holder sig i sikker afstand, og ingen befinder sig foran skiven.

 

Vådslibning

Efter vådslibning skal slibeskiven rotere i mindst 2 minutter. i tomgang for at få vandet ud af porerne. Vnadet vil ellers samle sig i slibeskivens laveste del og derved bringe slibeskiven ud af ballance, hvilket kan medføre sprængning ved næste igangsætning.

Til top