Skive College logo Værktøjslære
formværktøj og snit & stans
VM-kompendium

Teknisk komp.

Forbrug af kølemidler
Arbejdsmiljø
Arbejdsmiljø afhjælpning
Sikkerhedsgrupper
Hygiejne

Værktøjslære

Sikkerhedsgruppernes arbejde med KS-midler

Grænseværdier for udskiftning

 

Der er tre hovedopgaver, der skal løses i forbindelse med køle-smøremidler:

  1. Vurdering af nye produkter
  2. Sikring af, at produkterne under brugen ikke udvikler sig til et for højt risikoniveau for operatørerne.
  3. Bortskaffelse af brugte midler.

Skematisk fremstilling af "passiv vedligeholdelse", hvor KS-midlerne skiftes når kassationsgransen er nået
Passiv vedligeholdelse hvor KS-midlet skiftes når vedtagne grænser er nået.

Skematisk fremstilling af "aktiv vedligeholdelse", hvor KS-midlet gennemgår en livsforlængende behandling.
Aktiv vedligeholdelse, hvor KS-midlet løbende undergår en livsforlængende behandling.

Passiv vedligeholdelse
Ved den passive vedligeholdelse er det afgørende, at der fastsættes målbare grænser for, hvornår de bør/skal skiftes. Disse grænser er imidlertid vanskelige at fastsætte med sikkerhed for den enkelte virksomhed. De efterfølgende anbefalede værdier må derfor betragtes som udgangsværdier, som løbende må justeres efter de erfaringer, der kommer hen ad vejen.
Det er vigtigt, at de målinger, der fastsættes, udføres af samme person,det vil sige en medarbejder, der er grundigt instrueret i målingernes udførelse, samt hvorledes de skal tolkes, det vil sige konsekvenserne ved en afvigelse fra det tilladte.

 

Grænseværdier for udskiftning

Bakterier
Bakterietallet målt pr ml. må ikke overstige 1 mill. (10-6). Det kan være vanskeligt at overholde denne værdi i praksis, så hvis en højere værdi accepteres, f.eks. 10 mill. pr. ml. må man være på vagt overfor tegn, der viser, at niveauet er for højt: mandagslugt, misfarvning, megen "lækolie", hud- og slimhindeirritation.

Lækolie
Lækolien må ikke lukke væskeoverfladen, således at luftens ilt ikke kan komme til væskeoverfladen. Dette indebærer, at de maskiner, der har lukkede tanke i maskinfundamentet, hvor lækolien ikke kan fjernes fra, skal lukkes og erstattes med fritstående kar ved maskinen.
Lækolien bør fjernes efter behov ved daglig kontrol, efter en vis stilstandsperiode, hvor olien stiger mod overfladen. Olien kan fjernes med olieskimmer, vacuumsuger eller ved olieabsorberebde måtter.

Køle- og smøremiddel koncentrationen
Koncentrationsmålingen tjener primært til en løbende justering af koncentrationen. Hvis koncentration viser korrekt koncentration, men alligevel forekommer problemer, f.eks. i form af rust, bør KS-midlet skiftes. Koncentrationsmålingen, som udføres som en lysbrydningsmåling (refraktometer), er behæftet med en vis måleusikkerhed. Enkelte stoffer i væsken kan være opbrugt og erstattet af andre, f.eks. lækolie, som målemæssigt opvejer tabet.

PH-måling
Måling af PH, det vil sige, KS-midlet er basisk eller surt, er en måling, der supplerer de øvrige målinger. Som udgangspunkt måles den nye væskes PH-værdi, som ikke bør være over 9,0 eller under 8. Ved en ændring af PH-værdien på over 0,5 i forhold til den oprindelige, bør en udskiftning overvejes. Ændringen på 0,5 synes lille, men en forskel i PH på 1 svarer til en faktor 10, det vil sige, 10 gange mere basisk eller surt.

Partikler
Partikler kan måles ved en centrifugering, hvor partiklerne kommer ud i form af slam. Det er imidlertid kun de større virksomheder, der har udstyr og viden til at udføre denne måling. Den medarbejder, som fast udfører refraktometermålingerne, vil med tiden få en fornemmelse af partikkelindholdets størrelse, som viser sig ved en større og større uskarphed mellem det lyse og mørke felt i refraktometeret (aflæsningspunktet).

Seneste udskiftningstidspunkt
Som hovedregel bør KS-midlerne skiftes efter 3 måneders brug. Dette er begrundet i, at udviklingen i midlerne ved "passiv vedligeholdelse" efter denne periode er nået så langt, at der er stor risiko for, at der opstår tekniske eller arbejdsmiljømæssige problemer. Opstår der problemer i form af eksem, slimhindeirritation eller hyppig lugt eller misfarvning af KS-midlet bør en aktiv vedligeholdelse overvejes.

 

Til top