Skive College logo Værktøjslære
formværktøj og snit & stans
VM-kompendium

Teknisk komp.

Måleteknik
Kalibrering af skydelære
Kalibrering af micrometerskrue
Kvalitetsopfattelse
Overfladeruhed
Tolerancer
Geometriske tolerancer
Tolerancetabel

Værktøjslære

Overfladeruhed

Åbn siden som PDF

Formafvigelser
Overflade
Overfladeruheders benævnelse og definition
Måleudstyr
Angivelse på tegningen
Måleusikkerhed

 

Krav til en overflade kan have flere begrundelser:
  • Hvis overfladerne er for ru i forhold til den smørefilm, der skal være for at sikre driftsbetingelserne, vil friktionen øges og lejefladerne slides.
  • Der kan være krav om færrest mulige spåntagende bearbejdninger for at mindske spændingerne i overfladerne.

Bølgethed og ruhed
De fleste overflader vil efter bearbejdning være både bølgede og ru. Ved bølgethed forstås gentagne uregelmæssigheder, der er adskillige gange længere end deres højde. Ruhed er gentagne afvigelser med indbyrdes afstande.

Overfladefejl
Overfladefejl er i virkeligheden vilkårlige afvigelser af forskellig art. Hvis overfladefejl kan tillades i en eller anden udstrækning, skal dette være specificeret særskilt.

Overfladeruhed
Overfladeruhed defineres som de afvigelser, der udgør overflademønstret inden for et areal, hvor formfejl, formafvigelser og bølger er elimineret.

 

Formafvigelser


Drejet overflade

Formafvigelser Eksempel på afvigelse Eksempel på årsag til afvigelse
Afvigelse fra rethed, fladhed og rundhed Skyldes fejl i maskine, eller værktøjsstål, afbøjning på maskinen, vanger, arbejdsstykke eller spændestykker, vridninger efter hærdning.
Bølgethed Excentrisk opspænding, afvigelser i geometri eller udløb af stål, vibrationer i maskinen eller stålholder.
Riller Riller fra der skærende værktøj, tilspænding og indløb af stål.
Ridser og mærker, spåner og fremspring Spånprocessen under bearbejdning, nedbrydning af materialet under skæreprocessen, knopudvikling inder elektrolytisk behandling.
1 - 4 Afvigelserne ovenfor er normalt lagt ind i den aktuelle overflade.
Til top

 

Overflade

Man kan tage udgangspunkt i flere forskellige parametre for begrebet overfladeruhed.
Her er kort anført følgende:

  • Ra = profilens aritmetiske middelangivelse
  • Rz = Tipunktshøjden for uregelmæssigheder
  • Ry = Profilens maksimumshøjde
Hvis man forstørrede en fræset eller drejet overflade under et forstørrelsesglas, kunne overfladen godt se således ud som vist på billedet.
En ideel (teoretisk korrekt) overflade med en nominel form som er defineret på tegningen har en geometrisk profil som er en skæringslinie mellem den geometriske overflade og et plan.
Den virkelige profil er en skæringslinie mellem den virkelige overflade og et plan.

 

Til top

 

Overfladeruheders benævnelser og definition

Referencelængden defineres som længden af profilkurvens projektion vinkelret ind på den geometriske (teoretiske) profil, som er nødvendig for at bestemme de søgte afvigelser.

Som standard benytter
man følgende referencelængder.
0,08 – 0,25 – 0,8 – 2,5 – 8 og 25 mm.

Middellinien
har den samme form som den geometriske profil og er placeret således, at summen af arealerne i profilen over midterlinien er lig med summen af arealerne imellem profilen under middellinien.

Bundlinien
er en linie parallel med midterlinien, der inden for den anvendte referencelængde tangerer profilkurvens laveste punkt.

Toplinien
er en linie parallel med midterlinien, der inden for den anvendte referencelængde tangerer profilkurvens højeste punkt.

Den nedre grundlinie
er en linie parallel med midterlinien i en sådan afstand fra denne, at profilbundene afskærer 10% af grundliniens længde.

Den øvre grundlinie
er en linie parallel med midterlinien i en sådan afstand fra denne, at profilbundene afskærer 5% af grundliniens længde.

Ruheden Ra
Ruheden Ra (måles i mm), er den aritmetiske gennemsnitsværdi (regnet positivt) fra middellinien til overfladen

Der er i måleinstrumentet indbygget et filter, der undertrykker andre uregelmæssigheder – såsom bølger i overfladen.

 

Til top

 

Måleudstyr

Måletasten
– består af en diamant spids med en diameter på 2,5 mm, kan gå ned i dalene og over toppene og opmåle deres afvigelser fra en geometrisk korrekt linie (referencelinien )

Pic-up
Pic-up hvor spidsen er brækket af


Ovenfor er skematisk vist hvorleder en overfladeruhedsmåler virker.

For at få en fornemmelse af, hvad de enkelte processer formår, når de udføres med normal værkstedsmæssig omhu, er oplistet i nedenstående med typiske Ra værdier.

Selv om man synes at der er forskel ved første øjekast, kan overfladeruheden godt måles som værende ens.

Bearbejdningsproces Ra mm
Drejning 3 - 12
Høvling 3 - 12
Boring 3 - 25
Fræsning 1 - 10
Slibning 0,25 - 3

 

Til top

 

Angivelse på tegningen

Symbol Forklaring
Valgfri bearbejdningsmetode
Der kræves bearbejdning ved hvilken materiale fjernes
Det er ikke tilladt at fjerne materiale
Størst tilladte ruhed Ra = 1
a max = største tilladelig ruhedsværdi

a min = mindste tilladelig ruhedsværdier der kun angivet en værdi er det max værdi.
Hvis intet andet er angiver er det Ra værdien

b = bearbejdningsmetode, overfladebehandling eller overfladebelægning.

c = referencelængden af ruhedsprofilet.

d = symbol for overflademønsterets retninge = værdien af bearbejdningstillæg i mm.

f = andre ruhedskrav ( angives i parentes )

Ruhedsværdierne Ra kan angives som nedenfor:

Ruhedsværdi Ra
(DS/ISO 4287/1)
Ruhedsgrad
DS 58
50 N 12
25 N 11
12,5 N 10
6,3 N 9
3,2 N 8
1,6 N 7
0,8 N 6
0,4 N 5
0,2 N 4
0,1 N 3
0,05 N 2
0,025 N 1

For at opnå den mest korrekte måling af en overflades ruhed er det vigtigt, at man måler på tværs af bearbejdningssporenes retning.

Foruden den lige omtalte måletast, er der på de fleste målemaskiner indbygget nogle cut-off-filtre. Disse filtre har forskellige værdier. Filtrene giver profilen en ensartet forstørrelse horisontalt og vertikalt. Hvis et filter har en større cut-off-værdi, vil det sige en større cut-off-længde. Ifølge DS/ISO 3274 er cut-off-længden lig med referencelængden, den længde over hvilken profilen skal vurderes, kaldes evalueringslængden In.

Evalueringslængden med fem på hinanden følgende referencelængder (cut-off-længder) er fastlagt som standardbetingelser.

Ifølge DS/ISO 4288 er referencelængder til måling af Ra for ikke periodiske profiler ( f.eks. slebne eller polerede profiler) angivet.

Ra mm Over til og med Referencelængde i mm Evalueringslængde Ln mm
(0,006) 0,02 0,08 0,4
0,02 0,1 0,25 1,25
0,1 2,0 0,8 4,0
2,0 10,0 2,5 12,5
10,0 80,0 8,0 40,0

 

Til top

 

Måleusikkerhed

Hvor mange gange skal man i grunden ruhedsmåle for at være sikker er vist i nedenstående oversigt:
Dette kunne være en systematik i måleteknisk arbejde at man benytter sådanne modeller til at opnå pålidelige måleresultater.

 

Til top